جمع آوری و امحاء از مبدا

مجموعه ما از سال ۱۳۷۰ مشغول به جمع آوری و تبدیل محصولات سلولزی به انواع مقوا و شیت دستمال کاغذی میباشد.

محل فعالیت ما در تهران :شریف آباد ،جلیل آباد میباشد و تاکنون اسناد باطله سازمان تامین اجتماعی،شرکت انتقال گاز ملی ایران ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سازمان مسکوتات را در این محل امحاء کرده ایم.

مرکز جمع آوری ضایعات

در ابتدا هدف از دایر کردن این مرکز دپوی کاغذ باطله ،مصرف بهینه و کمک به محیط زیست بود که با گسترش و زیاد شدن کاغذ غیر قابل مصرف ، به یک ضرورت تبدیل شد. 

هم اکنون ما با فعالیت در سطح شهر تهران و سایر استانهای ایران مشغول به جمع آوری از مبدا هستیم.